BibTeX record phd/dnb/Schelhorn14

download as .bib file

@phdthesis{DBLP:phd/dnb/Schelhorn14,
 author  = {Sven{-}Eric Schelhorn},
 title   = {Going viral: an integrated view on virological data analysis from
        basic research to clinical applications},
 school  = {Saarland University},
 year   = {2014},
 url    = {http://scidok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2014/5724/},
 urn    = {urn:nbn:de:bsz:291-scidok-57246},
 timestamp = {Wed, 12 Feb 2020 16:42:47 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/phd/dnb/Schelhorn14.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics