BibTeX record phd/dnb/Niederhausen13

download as .bib file

@phdthesis{DBLP:phd/dnb/Niederhausen13,
 author  = {Matthias Niederhausen},
 title   = {Methoden zur aspektorientierten Entwicklung adaptiver Webanwendungen},
 school  = {Dresden University of Technology},
 year   = {2013},
 url    = {http://www.dr.hut-verlag.de/978-3-8439-1009-5.html},
 urn    = {urn:nbn:de:101:1-2013062118921},
 timestamp = {Sat, 17 Jul 2021 09:02:52 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/phd/dnb/Niederhausen13.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics