BibTeX record phd/de/Herold2010

download as .bib file

@phdthesis{DBLP:phd/de/Herold2010,
 author  = {Julia Herold},
 title   = {A data mining approach for high-content fluorescence microscopy images
        of tissue samples},
 school  = {Bielefeld University},
 year   = {2010},
 url    = {http://bieson.ub.uni-bielefeld.de/volltexte/2010/1736/index.html},
 urn    = {urn:nbn:de:hbz:361-17369},
 timestamp = {Sat, 17 Jul 2021 09:07:36 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/phd/de/Herold2010.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics