BibTeX record journals/jsjkx/LiangXX16

download as .bib file

@article{DBLP:journals/jsjkx/LiangXX16,
 author  = {Hongtao Liang and
        Jianliang Xu and
        Ke Xu},
 title   = {{\unicode{32452}}{\unicode{21512}}{\unicode{26680}}{\unicode{30456}}{\unicode{20851}}{\unicode{21521}}{\unicode{37327}}{\unicode{26426}}{\unicode{30340}}{\unicode{36719}}{\unicode{20214}}{\unicode{21487}}{\unicode{38752}}{\unicode{24615}}{\unicode{39044}}{\unicode{27979}}{\unicode{27169}}{\unicode{22411}}
        (Software Reliability Prediction Model Based on Hybrid Kernels {RVM)}},
 journal  = {{\unicode{35745}}{\unicode{31639}}{\unicode{26426}}{\unicode{31185}}{\unicode{23398}}},
 volume  = {43},
 number  = {11},
 pages   = {257--259},
 year   = {2016},
 url    = {https://doi.org/10.11896/j.issn.1002-137X.2016.11.050},
 doi    = {10.11896/j.issn.1002-137X.2016.11.050},
 timestamp = {Fri, 27 Mar 2020 15:06:05 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/jsjkx/LiangXX16.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics