BibTeX record journals/bioinformatics/PolanskiYMMTP20

download as .bib file

@article{DBLP:journals/bioinformatics/PolanskiYMMTP20,
 author  = {Krzysztof Polanski and
        Matthew D. Young and
        Zhichao Miao and
        Kerstin B. Meyer and
        Sarah A. Teichmann and
        Jong{-}Eun Park},
 title   = {{BBKNN:} fast batch alignment of single cell transcriptomes},
 journal  = {Bioinform.},
 volume  = {36},
 number  = {3},
 pages   = {964--965},
 year   = {2020},
 url    = {https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btz625},
 doi    = {10.1093/bioinformatics/btz625},
 timestamp = {Fri, 14 May 2021 08:31:31 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/bioinformatics/PolanskiYMMTP20.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of  Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics