BibTeX record phd/dnb/Harsch97

download as .bib file

@phdthesis{DBLP:phd/dnb/Harsch97,
 author  = {Annette Harsch},
 title   = {Extrazellul{\"{a}}re Ableitungen an neuronalen Netzwerken f{\"{u}}r
        die Biosensorik},
 school  = {Eberhard Karls University of T{\"{u}}bingen},
 year   = {1997},
 url    = {http://d-nb.info/95240382X},
 timestamp = {Thu, 29 Sep 2016 14:44:46 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/phd/dnb/Harsch97.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics