BibTeX record phd/de/Hanisch2004

download as .bib file

@phdthesis{DBLP:phd/de/Hanisch2004,
 author  = {Frank Hanisch},
 title   = {Highly interactive web-based courseware},
 school  = {University of T{\"{u}}bingen, Germany},
 year   = {2004},
 url    = {http://w210.ub.uni-tuebingen.de/dbt/volltexte/2004/1167/index.html},
 urn    = {urn:nbn:de:bsz:21-opus-11679},
 timestamp = {Wed, 07 Dec 2016 14:16:48 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/phd/de/Hanisch2004},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics