BibTeX record journals/dss/SilvaHH14

download as .bib file

@article{DBLP:journals/dss/SilvaHH14,
 author  = {N{\'{a}}dia F{\'{e}}lix F. da Silva and
        Eduardo R. Hruschka and
        Estevam R. Hruschka Jr.},
 title   = {Tweet sentiment analysis with classifier ensembles},
 journal  = {Decision Support Systems},
 volume  = {66},
 pages   = {170--179},
 year   = {2014},
 url    = {https://doi.org/10.1016/j.dss.2014.07.003},
 doi    = {10.1016/j.dss.2014.07.003},
 timestamp = {Sat, 20 May 2017 00:24:04 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/dss/SilvaHH14},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics